Vyberte stranu

Stanovy

Článok 1
Názov združenia

1. Názov občianskeho združenia: C.I.N. (cin – ako „puto”) (ďalej len združenie).

 

Článok 2
Sídlo občianskeho združenia

1. Sídlom združenia je: 920 42 Červeník, Mlynská 39.

Článok 3
Základná charakteristika

1. Združenie je dobrovoľnou organizáciou, samostatnou právnickou osobou, združením fyzických a právnických osôb, pôsobiacim najmä na rozvoj a podporu regiónu Červeník s cieľmi uvedenými v článku 4.

Článok 4
Cieľa predmet činnosti združenia

1. Združovať občanov všetkých vekových kategórií, ktorí majú záujem angažovať sa v pozitívnych činnostiach uvedených v bode 2. tohto článku.

2. Cieľom združenia je vytvárať podmienky a realizovať aktivity najmä:

a) podieľať sa na vytváraní zdravých a vyvážených medzigeneračných vzťahoch,

b) podieľať sa na charitatívno-sociálnej a praktickej pomoci ľudom v núdzi,

c) podporovať vzdelávanie všetkých vekových skupín vedúce k úcte k spravodlivosti, k solidarite a k spoločnému dobru,

d) zabezpečovať sociálnu prevenciu, prevenciu kriminality, alkoholizmu, gamblerstvu a drogovej závislosti a iným toxikomániám a negatívnym návykom,

e) organizovať vhodné prednáškové cykly, výstavy, semináre, konferencie, vzdelávacie programy,

f) zabezpečovať a podporovať najmä pre deti, mládež a zdravotne postihnutých občanov: turistické výlety, tábory festivaly, plesy, karnevaly,

g) športové a kultúrne vyžitie,

h) aktivity na podporu prirodzenej rodiny,

i) podporovať aktivity vedúce k ochrane prírody s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a k ochrane kultúrnych, najmä sakrálnych pamiatok.

3. Pri napĺňaní cieľa združenie môže organizovať najmä :

a) osvetovú činnosť,

b) verejné zbierky, benefičné podujatia, výťažok, ktorých venuje združenie na dosiahnutie cieľa,

c) kultúrno-spoločenské, športové podujatia,

d) vydavateľskú činnosť, nezakladajúcu cenovú konkurenciu, len pre potreby združenia.

Členstvo
Článok 5
Vznik a zánik členstva

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami a cieľom združenia.

2. Podmienky prijatia za člena ako i platenie členských príspevkov združenia sa upraví vo vnútornom poriadku združenia.

3. Dokladom o členstve v združení je členský preukaz, ktorý vystavuje predsedníctvo združenia.

4. Zánik členstva :

a) vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

b) vylúčením – dňom rozhodnutia predsedníctva,

c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d) zánikom združenia.

5. Zánikom členstva stráca člen nárok na všetky výhody poskytované združením.

 

Článok 6
Práva a povinnosti člena

1. Každý z členov má právo najmä :

a) podieľať sa na činnosti združenia,

b) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,

c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

d) byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia,

e) požívať výhody poskytované združením,

f) podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia,

g) zúčastňovať sa všetkých akcií poriadaných združením,

h) obracať sa na príslušný okresný súd v prípadoch, v ktorých sa nemožno podať na orgány združenia sťažnosť (opravný prostriedok).

2. Každý z členov je povinný najmä:

a) dodržiavať stanový združenia,

b) všestranne sa usilovať o realizáciu predmetu činnosti združenia,

c) plniť uznesenia orgánov združenia,

d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

e) platiť členské príspevky v zmysle vnútorných predpisov združenia.

Orgány združenia a ich pôsobnosť
Článok 7
Orgány združenia

1. Valné zhromaždenie

2. Predsedníctvo

3. Štatutárny zástupca

 

Článok 8
Valné zhromaždenie a jeho pôsob

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia.

2. Právnickú osobu na valnom zhromaždení zastupuje štatutárny zástupca s právom jedného hlasu.

3. Valné zhromaždenie najmä :

a) schvaľuje stanový združenia, ich zmeny a doplnky,

b) volí a odvoláva členov predsedníctva, stanovuje počet členov predsedníctva,

c) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e) rozhoduje o zrušení združenia.

4. Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia.

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

6. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Článok 9
Predsedníctvo a jeho pôsobnosť

1. Predsedníctvo je výkonnýmn orgánom združenia a zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

3. Predsedníctvo má najmenej piatich členov, ktorých funkčné obdobie je 7 rokov.

4. Predsedníctvo sa schádza najmenej 1 krát za rok a jeho rokovania zvoláva a riadi predseda.

5. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

6. Predsedníctvo najmä :

a) volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu, podpredsedu združenia a pokladníka,

b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

d) vypracúva a predkladá valnému zhromaždeniu plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde počas troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

g) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

7. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať sekretariát a kanceláriu združenia.

Článok 10
Štatutárny zástupca

1. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda predsedníctva, ktorý zastupuje združenie navonok.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 11
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Združenie môže podporovať aj aktivity iných organizácií, občanov a občianskych iniciatív s podobnými cieľmi.

2. Zdrojmi majetku sú najmä:

a) finančné dary od fyzických a právnických osôb,

b) vecné dary od fyzických a právnických osôb,

c) dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,

d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia,

e) členské príspevky.

3. Združenie prostredníctvom pokladníka združenia vedie účtovníctvo v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie združenia zodpovedá predsedníctvu zvolený pokladník. Funkčné obdobie pokladníka je 7 rokov.

5. Na odmeňovanie činovníkov združenie prijme vnútorné smernice.

Článok 12
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky pohľadávky a záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie použije výlučne na všeobecno-prospešné účely, prípadne sa môže previesť v prospech inej mimovládnej organizácie.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra.

3. Iné v Stanovách bližšie nešpecifikované vnútorné a vonkajšie vzťahy združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.